Spring naar inhoud

Kerk

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting (2018)

Elk jaar wordt een jaarrekening opgesteld die wordt gecontroleerd door een twee deskundigen. De onderstaande bedragen voor inkomsten en uitgaven komen uit deze (goedgekeurde) jaarrekening. De inkomsten (bijdragen gemeenteleden, giften) bedroegen. Een uitsplitsing van de kosten is weergegeven in onderstaand tabel. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting op de cijfers:

Baten:
• Opbrengsten uit bezittingen door hogere exploitatie van de verenigingsgebouwen
• Bijdragen gemeenteleden lager ivm terugloop kerkgang

Lasten:
• Bestedingen Pastoraat lager ivm ontvangen uitkering wegens ziekteverzuim predikant
• Lasten kerkelijke gebouwen lager door m.n. gedaalde energiekosten i.v.m. hogere temperaturen
• Salarissen lager door later opgevulde vacature koster

Voor meer info: Graag contact opnemen met de penningmeester van de Gereformeerde Kerk te Ten Boer, H. Horneman.

 Begroting 2018Rekening 2018Rekening 2017
BATEN
Opbrengsten uit bezittingen26.40029.91429.812
Bijdragen gemeenteleden130.900 123.308132.092
Totale baten157.300153.222161.904
LASTEN
Bestedingen Pastoraat88.10073.64783.443
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk6.4006.9836.443
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk7.8008.0277.589
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)29.30027.50954.442
Salarissen (koster, organist e.d.) 16.400 8.5549.716
Lasten beheer en adm., bankkosten en rente10.50010.0819.415
Lasten overige eigendommen en inventarissen8.6008.8479.066
Totale lasten167.100143.648180.114
Resultaten-9.8009.574-18.210
( - ) = nadelig