Spring naar inhoud

Kerk

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting (2017)

Elk jaar wordt een jaarrekening opgesteld die wordt gecontroleerd door een twee deskundigen. De onderstaande bedragen voor inkomsten en uitgaven komen uit deze (goedgekeurde) jaarrekening. De inkomsten (bijdragen gemeenteleden, giften) bedroegen. Een uitsplitsing van de kosten is weergegeven in onderstaand tabel. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting op de cijfers:

Bij de baten: VVB hoger, kollekten hoger ivm meer kerkgang
Bij de lasten: Personeelskosten lager ivm lagere kosten vorming en toerusting, achterblijven van een salarisverhoging.
Huisvesting: lagere energiekosten i.v.m. zachte temperaturen in de winter en het voorjaar.
Quotum: lager i.v.m. niet doorgaan van de verhoging van de bijdrage sol.kas.
Algemene kosten: enkele eenmalige posten die abusievelijk niet begroot waren.
Voor meer info: Graag contact opnemen met de boekhouder van de Gereformeerde Kerk te Ten Boer, H. Horneman.

 Rekening
2017
Begroting
2017
Rekening
2016
BATEN
Opbrengsten uit bezittingen12.080 12.558 14.352
Bijdragen gemeenteleden126.050 132.092 134.037
Totale baten 138.130 144.650148.389
LASTEN
Bestedingen Pastoraat86.817 83.443 82.313
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk-1.200 -4.731 -2.271
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk8.0007.589 7.494
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)11.300 43.500 3.390
Salarissen (kosten, organist e.d.) 16.700 9.71615.952
Lasten beheer en adm., bankkosten en rente 9.050 9.1729.195
Lasten overige eigendommen en inventarissen 17.900 14.17114.382
Totale lasten 148.567 162.860130.455
Resultaten -10.437 -18.21017.934
( - ) = nadelig