Spring naar inhoud

ANBI diaconie

ANBI Algemeen

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) kennen een speciaal fiscaal regime, mits de instelling door de belastingdienst erkend is als ANBI.
Diaconie van de Gereformeerde Kerk Ten Boer (PKN)
Telefoonnummer (facultatief): 050-3015169
RSIN/Fiscaal nummer: 824115570
Website adres: www.pkntenboer.nl/gereformeerd
E-mail penningmeester: penningm-diaconie-gk@pkntenboer.nl
E-mail secretaris: secretariaat-diaconie-gk@pkntenboer.nl
Adres: Wigboldstraat3: 9791CP Ten Boer
Postadres: Wigboldstraat 3 9791CP Ten Boer

A. Algemeen

De Gereformeerde Kerk (PKN) te Ten Boer is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
Vanuit de ontmoeting met God staan we open voor de ontmoeting met elkaar en met de wereld om ons heen. De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
De diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland. De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Gereformeerde Kerk te Ten Boer.

B. Samenstelling bestuur.

Het College van diakenen telt 10 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

C. Doelstelling/visie.

Ons kerk-zijn is geen doel op zichzelf
We zijn gemeente van Christus.
Artikel 1 van de Kerkorde van de PKN handelend over de roeping van kerk en gemeente stelt dan ook:
"Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen" "De kerk belijdt telkens opnieuw in haar vieren, spreken en handelen Jezus Christus als Heer en verlosser van de wereld en roept daarmee op tot vernieuwing van het leven in cultuur, maatschappij en staat".
De visie van onze gemeente is als volgt geformuleerd:

• Wij zijn een gemeente waarin het evangelie van Jezus Christus en de gemeenschap centraal staat. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom en geaccepteerd voelt binnen onze gemeente, waarbij er ruimte is voor verschillende wijzen van geloofsbeleving.
• Wij weten ons geaccepteerd door God, en vanuit Zijn liefde voor ons, leren wij ook onze medemensen lief te hebben, binnen en buiten de gemeente..
• Wij zijn ervan overtuigd dat Jezus door Zijn lijden, sterven en opstanding de breuk tussen God en ons heeft hersteld. Daarom is er altijd reden tot hoop. Die hoop willen wij door de kracht en de inspiratie van de Heilige Geest ook aan anderen laten zien.

Het is belangrijk (zeker naar jongeren toe) om duidelijk te maken dat kerk-zijn veel meer is dan de zondagse eredienst. Het omzien naar elkaar en de wereld om ons heen is fundamenteel voor de gemeente van Christus. Daartoe is de gemeente geroepen. Ze komt samen rondom Gods Woord om die roep te horen en er in allerlei verbanden en op allerlei manieren gehoor aan te geven in diaconaat en pastoraat.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
Het beleidsplan van onze gemeente wordt op dit moment herschreven.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland. Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit: In de kolom begroting in het overzicht bij baten en lasten dit cijfermatig in beeld gebracht.


ANBI rapport

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
Gerefomeerde Kerk (PKN) te Ten Boer college van diakenen

Toelichting Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie. De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk. Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.