Spring naar inhoud

ANBI kerk

ANBI algemeen

Algemeen Nut beogende Instellingen (afgekort: ANBI) kennen een speciaal fiscaal regime, mits de instelling door de belastingdienst erkend is als ANBI

Onze gemeente is zo'n ANBI. Voor iemand die een schenking doet aan een ANBI, zoals onze gemeente, is een van de fiscale aspecten dat deze schenking volledig aftrekbaar is bij de inkomstenbelasting, mits een ANBI toezegging formulier wordt getekend voor tenminste 5 jaar. Ook zonder die overeenkomst zijn giften aftrekbaar, maar voor de schenker geldt dan een drempel voor de aftrek. Eén van de voorwaarden om als ANBI erkend te worden is dat op elektronisch inzicht wordt gegeven in de doelstellingen, organisatie en financiën van onze gemeente. In onderstaande worden deze gegevens vermeld.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Gereformeerde Kerk te Ten Boer (PKN)
Telefoonnummer scriba : 050-302 2985
Website adres: www.pkntenboer.nl/gereformeerd
E-mail scriba: secretariaat.gkpkntenboer@gmail.com
Adres: Vierendeel 16
Postcode: 9791 JG
Plaats:Ten Boer

RSIN Kerk 002625593
RSIN Diaconie 824115570

De Gereformeerde Kerk te Ten Boer (PKN) is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie (verordening) 2 artikel 1 als volgt omschreven "een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten". (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde). Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde. De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland. De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Gereformeerde Kerk te Ten Boer (PKN). Het RSIN is: 002625593)

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 25 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit vijf leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie

Ons kerk-zijn is geen doel op zichzelf
We zijn gemeente van Christus.
Artikel 1 van de Kerkorde van de PKN handelend over de roeping van kerk en gemeente stelt dan ook:
"Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen" "De kerk belijdt telkens opnieuw in haar vieren, spreken en handelen Jezus Christus als Heer en verlosser van de wereld en roept daarmee op tot vernieuwing van het leven in cultuur, maatschappij en staat".
De visie van onze gemeente is als volgt geformuleerd:

  • Wij zijn een gemeente waarin het evangelie van Jezus Christus en de gemeenschap centraal staat. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom en geaccepteerd voelt binnen onze gemeente, waarbij er ruimte is voor verschillende wijzen van geloofsbeleving.
  • Wij weten ons geaccepteerd door God, en vanuit Zijn liefde voor ons, leren wij ook onze medemensen lief te hebben, binnen en buiten de gemeente.
  • Wij zijn ervan overtuigd dat Jezus door Zijn lijden, sterven en opstanding de breuk tussen God en ons heeft hersteld. Daarom is er altijd reden tot hoop. Die hoop willen wij door de kracht en de inspiratie van de Heilige Geest ook aan anderen laten zien.

Het is belangrijk (zeker naar jongeren toe) om duidelijk te maken dat kerk-zijn veel meer is dan de zondagse eredienst. Het omzien naar elkaar en de wereld om ons heen is fundamenteel voor de gemeente van Christus. Daartoe is de gemeente geroepen. Ze komt samen rondom Gods Woord om die roep te horen en er in allerlei verbanden en op allerlei manieren gehoor aan te geven in diaconaat en pastoraat.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
Het beleidsplan van onze gemeente kunt u vinden via deze link: Beleidsplan 2016-2020

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de "Generale regeling rechtspositie predikanten". De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de "Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland". De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland. Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Voor het overige doet zij dat door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Een overzicht van de belangrijkste activiteiten treft u hieronder aan.

Vorming en toerusting vinden plaats door middel van:
- wekelijkse erediensten
- wekelijkse kindernevendiensten
- gemeentegroeigroepen
- catechisatie
- evangelisatiewerk
- zanguurtjes in Bloemhof
- clubwerk (Impact en CJV)

Na afloop van de eredienst worden de bloemen, die de dienst opsieren, als beterschapsgroet, of als gelukwens bezorgd bij (oudere) gemeenteleden.

Gemeenteleden zijn nauw betrokken bij de organisatie van al deze activiteiten.
De plaatselijke jeugd doet elk jaar mee aan het spelprogramma Sirkelslag. Daarbij spelen duizenden jongeren in heel Nederland een educatief spel met en tegen elkaar, waarbij ze online met elkaar zijn verbonden. De opbrengst van dit spelprogramma komt ten goede aan een goed doel.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Elk jaar wordt een jaarrekening opgesteld die wordt gecontroleerd door een twee deskundigen. De onderstaande bedragen voor inkomsten en uitgaven komen uit deze (goedgekeurde) jaarrekening. De inkomsten (bijdragen gemeenteleden, giften) bedroegen. Een uitsplitsing van de kosten is weergegeven in onderstaand tabel. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.


ANBI rapport

Toelichting op de cijfers:

Bij de baten: VVB hoger, kollekten hoger ivm meer kerkgang
Bij de lasten: Personeelskosten lager ivm lagere kosten vorming en toerusting, achterblijven van een salarisverhoging.
Huisvesting: lagere energiekosten i.v.m. zachte temperaturen in de winter en het voorjaar.
Quotum: lager i.v.m. niet doorgaan van de verhoging van de bijdrage sol.kas.
Algemene kosten: enkele eenmalige posten die abusievelijk niet begroot waren.
Voor meer info: Graag contact opnemen met de boekhouder van de Gereformeerde Kerk te Ten Boer, H. Horneman.

Toelichting ANBI:

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Voor iemand die een schenking doet aan een ANBI, zoals onze gemeente, is één van de fiscale aspecten dat deze schenking volledig aftrekbaar is bij de inkomstenbelasting, mits een ANBI toezegging formulier wordt getekend voor tenminste 5 jaar.

Druk op onderstaande plaatje om een ANBI toezegging formulier te downloaden