Spring naar inhoud

Diaconie

Diaconaat, wie zijn we en wat willen we bereiken

Door oog en oor te hebben voor mensen die verdrukt worden of in de knel zijn geraakt en hulp nodig hebben, willen wij antwoord geven op de roeping vanuit de christelijke gemeente. Wij willen in navolging van Jezus Christus liefdevol omzien naar de medemens, primair binnen, maar als het op ons pad komt ook buiten de gemeente. Wij helpen waar nood is, zowel plaatselijk als wereldwijd. Dit kan financieel, maar ook door het geven van geestelijke ondersteuning en het organiseren van verschillende activiteiten.

Wij willen zorgdragen voor leden van de gemeente en anderen die onder druk leven, incidenteel of structureel. Met het oog daarop willen we de gemeente aansporen en helpen op te komen voor hen die geen helper hebben (Psalm 146). Wij dragen er verder zorg voor dat de ingezamelde gelden, inclusief ZWO, verantwoord worden besteed en op de juiste plek terecht komen.  Kernwoorden hierin zijn ‘coördinatie’ en ‘verbinding’.

Werkzaamheden van de Diaconie

Welke taken heeft de Diaconie zoal, hieronder een overzicht van diverse taken.

  • In de wereld d.m.v. hulpacties, ontwikkelingswerk enz.
  • In de gemeente door de algemene contact bijeenkomsten en bejaarden bijeenkomsten b.v. met de kerst.
  • Samenwerking met de contactpersonen en ouderling in de wijk.
  • Kennismakingsbezoeken aan de gezinnen in de wijk, zo mogelijk in het eerste jaar van de ambtsperiode en extra bezoeken aan langdurig zieken, bejaarden en alleenstaanden.
  • Bijwonen van wijkvergadering en wijkberaad.
  • Als ambtsdrager bijwonen van kerkelijke bijeenkomsten bijvoorbeeld bij een huwelijk of een begrafenis.
  • Het onderhouden van contacten met de gemeentelijke sociale dienst, WIJ Groningen.
  • Het samenwerken met diaconieën van omliggende kerken en dorpen.
  • Het collecteren en het verschaffen van informatie over het doel waarvoor gecollecteerd wordt.
  • Verzorging van het avondmaal in de kerkdienst, in zorgcentrum Bloemhof en bij gemeenteleden thuis die digitaal verbonden zijn.
  • Bemiddelen/regelen van het autorijden naar de kerk op zon- en feestdagen.
  • Het beschikbaar stellen van attenties met de kerstdagen voor 80-plussers en het organiseren van de kerstouderenmiddag.
  • Het mee organiseren van diverse projecten zoals Dorcas voedselpakketten, Paasgroet actie, voedselpakketten actie tijdens kerst.

 ZWO wat betekent het?

De afkorting ZWO staat voor: Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking en richt zich specifiek op hulp in het buitenland.

Goede doelen waar de diaconie  en ZWO aan geeft

De Diaconie en ZWO willen projecten ondersteunen waar gemeenteleden direct of indirect bij betrokken zijn. Deze worden extra onder de aandacht gebracht in de vorm van een collecte en/of presentatie in de kerkdienst en in ons kerkblad NvKK.

Projecten en goede doelen waaraan we geven zijn:

  • Kerk in Actie projecten en collectes volgens landelijk rooster
  • Wereld diaconaat collectes
  • Heiligavond maal collectes vaak met een bijzondere bestemming

Speciale doelen zoals stichting, vereniging of instanties

(die meerjarig financieel worden ondersteund)

  • St Compassion
  • De Zonnebloem - Afdeling Ten Boer
  • SOS kinderdorpen
  • Mercy Ships Holland
  • St Vrienden van de Hoop
  • TEAR tegen armoede
  • De Schutse
  • St Agape
  • Wycliffe (Nederlandse bijbelvertalers)
  • St Mensenkinderen
  • Kinderfonds Mama's
  • Voedseldonatie Ten Boer
  • Kinderen in de knel
  • Projectondersteuning van eigen gemeenteleden, waaronder bijv. World Servants project Zambia

Financiën

De diaconie beheert haar eigen financiële middelen en verkrijgen haar financiële middelen via VVB (ZWO), collectes (ZWO en diaconie) en donaties. Jaarlijks wordt ter goedkeuring een begroting en rekening voorgelegd aan de kerkenraad en de gemeente. De diaconie is verantwoordelijk voor het opstellen van het collectejaarrooster.