Spring naar inhoud

Diaconie

Doelstelling Diaconie

Onder diaconie willen wij verstaan:
Een roeping van de Christelijke gemeente om oog en oor te hebben voor in het bijzonder de vergeten en veronachtzaamde (groepen van) mensen die verdrukt worden, of in de knel zijn geraakt.

De taak van de diakenen is te bevorderen, dat zij zorg dragen voor leden van de gemeente en anderen die onder druk leven, hetzij van incidentele dan wel van structurele aard, zowel in eigen omgeving als elders in de wereld, in navolging van Christus. Met het oog daarop zal de diaconie de gemeente opwekken en toerusten op te komen voor hen die geen helper hebben.
De diaconie draagt er zorg voor dat de ingezamelde gelden goed worden beheerd en verantwoord worden besteed.

Activiteiten Diaconie

Algemeen:

Een richtlijn voor de werkzaamheden van de diaken volgt hieronder:
Wereld (hulpakties, ontwikkelingswerk enz.)
Gemeente (Algemene kontaktbijeenkomsten en bejaardenbijeen- komsten b.v. met de kerst.)
Samenwerking met de kontaktpersonen en ouderling in de wijk..
Hulp, vakanties en probleemsituaties (attenderen).
Kennismakingsbezoeken aan de gezinnen in de wijk, zo mogelijk in het eerste jaar van de ambtsperiode en extra bezoeken aan langdurig zieken, bejaarden en alleenstaanden.

Bijwonen van wijkvergadering en wijkberaad.
Als ambtsdrager bijwonen van kerkelijke bijeenkomsten i.v.m. b.v. huwelijk en begrafenis.
Aktief deelnemen aan de maandelijkse kerkenraadsvergaderingen. In een vast agendapunt worden de diakonale zaken besproken.
Ook wordt deelgenomen aan de provinciale/regionale diaconale conferenties, landelijke diaconale dagen en voorlichtingsbijeen- komsten b.v. over de vakantiemogelijkheden.
Het onderhouden van contacten met de gemeentelijke sociale dienst.

Kerkdienst en Diaconie

Het collecteren en het verschaffen van informatie over het doel waarvoor gecollecteerd wordt.
Verzorging van het avondmaal in de kerkdienst, in zorgcentrum Bloemhof en bij gemeenteleden thuis die kerktelefoon hebben.

Gemeente en Diaconie

Bemiddelen/regelen van het autorijden naar de kerk op zon- en feestdagen.
Verstrekken van informatie m.b.t. het houden van vakantie, aangeboden in de vakantiegids van het Binnenlands Diaconaat en indien nodig, zorgen voor het vervoer
Het beschikbaar stellen van attenties met de kerstdagen voor 80-plussers en langdurig zieken. Bij de bezorging hiervan wordt de gehele gemeente ingeschakeld.
Het meewerken aan de opzet en uitvoering van een kerstouderenmiddag.

Collectes

8 Diaconale collectes per jaar.
Bestemming geven aan de avondmaalskollecte.
Collectes op de zondag van het Werelddiaconaat in februari en oktober. Hierbij wordt gebruik gemaakt van envelopjes, die tevoren bij de gemeenteleden worden afgegeven.
Collecte kas ACD (Algemeen Christelijke Doeleinden). Aan de hand van een lijst van de diverse instellingen/verenigingen wordt gezamenlijk een verdeling van deze gelden gemaakt.