Spring naar inhoud

Kerkelijk bestuur

Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit 25 ambtsdragers, waarvan nu 2 in duo-ambt, en 1 notuliste
De onderverdeling is als volgt:
- 1 predikant
- 14 ouderlingen, waaronder de vice-preses en de scriba, 2 jeugd- en 2 bejaardenwijkouderlingen en 2 ouderlingen kerkrentmeesters.
- 7 diakenen, 2 bejaardendiakenen en 1 voorzitter
- 1 notuliste.

Het college van kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit 6 personen, inclusief de boekhouder en de medewerker kerkelijk bureau. Momenteel zijn 2 leden van het college tevens ouderling-kerkrentmeester.

Het pastorale werkveld

bestaat sinds 1 mei 2011 uit 8 wijken, waaronder 6 reguliere wijken, 1 wijk met gemeenteleden die buiten Ten Boer wonen en 1 bejaardenwijk. Het wijkwerk wordt verzorgd door de wijkteams. Een wijkteam bestaat uit: 1 wijkouderling, 1 diaken en circa 4 wijkwerkers.

Nieuw structuur van onze kerk