Spring naar inhoud

Kerkelijk bestuur

Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit 25 ambtsdragers, de onderverdeling is als volgt:
- 1 predikant
- 14 ouderlingen, waaronder de scriba, 3 jeugd- en 2 bejaardenwijkouderlingen, 6 wijkouderlingen en 2 ouderlingen kerkrentmeesters.
- 10 diakenen, waarvan 1 voorzitter/preses kerkenraad, 1 penningmeester (diaconie en ZWO), 6 wijkdiakenen en 2 bejaardenwijkdiakenen. Samen vormen zij het college van diakenen.

Het college van kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit 6 personen, inclusief de boekhouder en de medewerker kerkelijk bureau. Momenteel zijn 2 leden van het college tevens ouderling-kerkrentmeester.

Het pastorale werkveld

bestaat sinds 1 mei 2011 uit 8 wijken, waaronder 6 reguliere wijken, 1 wijk met gemeenteleden die buiten Ten Boer wonen en 1 bejaardenwijk. Het wijkwerk wordt verzorgd door de wijkteams. Een wijkteam bestaat uit: 1 wijkouderling, 1 diaken en circa 4 wijkwerkers.