Spring naar inhoud

Diaconie

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
Gerefomeerde Kerk (PKN) te Ten Boer college van diakenen

Toelichting Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie. De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk. Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

  Begroting
2020
Begroting
2019
Rekening
2018
Opbrengsten en baten
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen100100-
Opbrengsten levend geld15001400-
Door te zenden collecten en giften38004125-
Totaal baten A54005625-
Uitgaven en kosten
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen700700-
Kosten beheer, administratie en archief3080-
Rentelasten/bankkosten12070-
Diaconaal werk plaatselijk30501950-
Afdrachten door te zenden collecten en giften30002900-
Totaal lasten A69005700-
Operationeel resultaat (A)-1500-75-
Incidentele baten en lasten
Incidentele basten-0-
Incidentele lasten-0-
Incidentele baten en lasten (B)-0-
Resultaat verslagjaar (A+B)-1500-75
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves---
Toevoegingen bestemmingsreserves---
Toevoegingen bestemmingsfondsen---
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen1500--
Resultaat naar Algemene reserve (D)0-75-