Spring naar inhoud

Taakgroep eredienst

Algemeen:

De commissie is ontstaan vanuit de behoefte tot het organiseren van gebedszangdiensten op de zaterdagavond, voorafgaand aan de viering van het Heilig Avondmaal. Na verloop van tijd is ook de organisatie van de overige bijzondere erediensten bij de commissie terecht gekomen.

Taak:

Door de kerkenraad is de commissie belast met de organisatie van de bijzondere erediensten binnen onze gemeente. Dit voor zover ze niet door anderen of andere commissies worden georganiseerd.

Onder de bijzondere diensten worden verstaan:

 • 4 lofprijsdiensten op de zondagmiddag of –avond. Dit op de zondagen voorafgaand aan de viering van het Heilig Avondmaal;
 • De diensten op 1e paasdag, 1e pinksterdag en 1e kerstdag;
 • De dienst op de Israëlzondag;
 • De laatste zondag van het Kerkelijk Jaar;
 • Overige bijzondere diensten, zoals, jubilea van organisten.Doelstelling:Het op een aanspreekbare manier overbrengen van de bijbelse boodschap voor jong en oud. In de meeste gevallen wordt de gebruikelijke Orde van Dienst gebruikt. Hieraan wordt o.a. door gebruik te maken van gedichten / gebeden / koor / muziek / gemeenteleden een andere invulling aangegeven dan in de gebruikelijke erediensten.De thema’s en liederen voor de erediensten worden door de commissie, samen met de predikant (eventueel met de organist), bepaald. De commissie probeert de erediensten op een zodanige wijze in te vullen, dat dit bij de desbetreffende diensten past. Bij de organisatie van een eredienst probeert de commissie ook ‘geluiden ‘ vanuit de gemeente mee te nemen bij de invulling van een dienst.

  Leden:

  De commissie bestaat uit 6 personen waaronder de predikant. De overige 5 personen nemen zitting in de commissie voor 5 jaar.
  Dit zorgt ervoor dat er steeds 1 persoon in een jaar de commissie verlaat.
  Er wordt getracht om leden voor de commissie te verkrijgen vanuit alle geledingen binnen de gemeente. Er wordt geprobeerd om de verhouding tussen man/vrouw in evenwicht te houden en er wordt geprobeerd om diverse leeftijdsgroepen binnen de commissie te hebben.

  Beleid voor de komende 5 jaren:

  De commissie wil op dezelfde voet verder gaan met het organiseren van de eerder genoemde erediensten. De doelstelling blijft gelijk aan de eerder genoemde doelstelling.

  De commissie wil 1 lofprijsdienst gaan organiseren met een liturgische invulling. Verder wil de commissie gaan kijken of het mogelijk is om een dienst te organiseren voor een speciale doelgroep. Dit zijn groepen waar nu nog niet een dienst voor wordt georganiseerd. Ook wil de commissie bekijken of zij speciale (actuele) themadiensten kan organiseren.

  Om hierover een goede afstemming te krijgen binnen de gemeente wil de commissie graag met de andere commissies (jeugdraad en evangelisatie commissie) die ook speciale diensten organiseren 1 á 2 keer per jaar om tafel.

  De commissie wil in de komende jaren graag actueel blijven en met de tijd meegaan. Dit wil de commissie bereiken door een luisterend oor binnen de gemeente te zijn.