Spring naar inhoud

Bouwgeschiedenis

1275
De kerk is naar alle waarschijnlijkheid gebouwd in de tweede helft van de dertiende eeuw [1] en maakte deel uit van een kloostercomplex.

1485
Blijkens een brief van de Bisschop van Münster wordt het klooster in 1485 samengevoegd met dat van Thesinge. De gebouwen van het klooster in Ten Boer, en naar aangenomen wordt ook de kerk, zouden volgens deze brief op dat moment in bouwvallige staat zijn.
Waarschijnlijk had de kerk oorspronkelijk gewelven, die door verzakking van de muren in zo slechte staat waren dat ze moesten worden verwijderd. Uit datering met behulp van boomringen is gebleken dat omstreeks 1485 op goothoogte trekbalken zijn aangebracht: waarschijnlijk om verder scheefzakken van de muren tegen te gaan.

1565
In het inwendige van de kerk is op de noordelijke muur in het tweede travee (vanaf de westzijde) een beschilderde steen zichtbaar met de woorden SVB DNO GERARDO AHUES ABBATE ANNO 1565 (Onder de heer Gerardus Ahues, abt, in het jaar 1565). Mogelijkerwijs wijst deze steen op bouwactiviteit omstreeks dat jaartal. Het is echter niet duidelijk wat er toen precies gebeurd is. Mogelijk betrof dit (onder meer) werkzaamheden aan de westgevel, die duidelijk een laat-gotische signatuur heeft.

1594
Bij de reductie van Groningen gaat de kerk over in protestantse handen. Het interieur van kerk ondergaat waarschijnlijk een versobering.

1650
Eveneens uit boomringdateringen is op te maken dat omstreeks 1650 het huidige plafond in de kerk werd aangebracht. Waarschijnlijk waren de plafondbalken nodig om verdere verzakking van de muren tegen te gaan. Een deel van plafondbalken is met trekankers aan de muren bevestigd.

1810
De dakruiter wordt aangebracht. Een losse klokktoren die zich aan de westzijde van de kerk zou hebben bevonden wordt afgebroken.

1906
Een nieuwe kapconstructie met dakbeschot wordt aangebracht. In het inwendige wordt een verlaagd schrootjesplafond aangebracht. De preekstoel wordt geplaatst tegen een scheidingswand tussen schip en koor (= de meest oostelijke travee).

1980
Algehele restauratie, waarbij ook het verlaagde schrootjesplafond en de scheidingswand weer worden verwijderd. De preekstoel wordt weer aan de zuidelijke muur geplaatst.
2009-2010
Herstel van het pleisterwerk. De beschadigde delen van het stucwerk (ongeveer 100 m2) zijn tot op het steen weggekapt en gerestaureerd met zgn. Jahnmortel dat speciaal is ontwikkeld voor plaatsen waar door zout uit de muren problemen met het stucwerk ontstaan. De nieuwe stuclaag laat daarna de zouten door zonder dat het stucwerk beschadigd wordt. Het zout kan dan gewoon worden afgeborsteld. Na het aanbrengen van de mortel is de kerk in zijn geheel gewit.

????
In enig stadium zijn een groot deel van de de oorspronkelijke Romanogotische vensters dichtgemetseld en zijn grotere gotische vensteropeningen uitgehakt.

2020
In 2020 is een deel van de verlichting vervangen door LED verlichting. Het betreft hier de plafondspotjes en de stralers in het koor van de kerk. De vervanging is mogelijk gemaakt door subsidie van het Loket Leefbaarheid Groningen.