Spring naar inhoud

Kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters zijn ouderlingen met een speciale opdracht. Ze beheren de financiën, goederen en gebouwen van de kerkelijke gemeente. In Ten Boer gaat het om de Kloosterkerk, Kloosterstee en de pastorie. In Woltersum om landerijen; de kerk is in bezit van de Stichting Oude Groninger Kerken.
De Kloosterkerk kent een geschiedenis vanaf het midden van de dertiende eeuw. Met het beheer van een gebouw met zo’n lange geschiedenis staan de kerkrentmeesters in een lange traditie.

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit een team van 5 personen: 4 namens de kerk van Ten Boer en 1 namens de kerk van Woltersum. Binnen het team kennen we de volgende taken: voorzitter, secretaris, penningmeester en overige taken. De onderhoudstaken worden in onderling overleg verdeeld, waarbij onderscheid wordt gemaakt in gepland onderhoud (het 6 jaren onderhoudsplan) of incidenteel onderhoud (bijv. lekkages).
Om een en ander goed te kunnen coördineren vergaderen de kerkrentmeesters zes tot zeven keer per jaar. De voorzitter van het college neemt ook deel aan de vergaderingen van het Moderamen en alle kerkrentmeesters bezoeken de kerkenraadsvergaderingen.

Het college van kerkrentmeesters is als volgt samengesteld:
dhr. C.M. Westerholt, voorzitter
mw. H. Nijboer-Voorintholt, secretaris
mw. W.E. Overeem, penningmeester
mw. K. Lalkens

Contactadres:
Secretariaat:
mw. H. Nijboer-Voorintholt
Redgerstraat 20
9791 BH Ten Boer
telefoon: 050 - 302 3543
krmtenboer@gmail.com